Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 4th, 2016 | by Divali

0

กิจกรรมเสริมสร้าง “..รักการอ่าน ” เด็กเล็ก และเยาวชน เป็นรากฐานสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ ให้รักการอ่าน… สื่อ-ครู-การอ่าน แรงบันดาลใจสู่เกาะแห่งการอ่านที่ดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้จัดทำโครงการ “เกาะแห่งการอ่าน” โดยมี ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้เลือกตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กในปฐมวัย-ประถมศึกษา และสร้างแกนนำเยาวชนในตำบลเกาะศรีบอยา ทั้งยังเพื่อเป็นการหนุนเสริมการดำเนินงานของ กระบี่นครแห่งการอ่าน ถือว่าเป็นโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีความสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐาน
นายสุริยะ บุษบงศ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา) กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม “สื่อ-ครู-อ่าน” ของโครงการเกาะแห่งอ่าน ถือเป็นโอกาสที่ดีของคนในเกาะศรีบอยา ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการอ่านและการเรียนรู้จากการดำเนินการของการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำของครูและอาสา โดยเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เริ่มการให้ให้คุณค่าของเด็กเล็ก ให้เกิดเป็นการปลูกฝักคุณค่าการอ่านเกิดเป็นวัฒนธรรม และองค์การบริหารพร้อมที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการอ่านให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน”
“สื่อ-ครู-การอ่าน” เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มีบุคลากรและครูแกนนำในพื้นที่จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้ง ศพด. ศดม. ในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โรงเรียนในสังกัดของ สปฐ. รวมถึงครูและบรรณารักษ์จาก กศน. และผู้อำนวยการฯเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. รวมถึง อสม. จำนวน 68คน ถือว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการขยายผล เกาะแห่งการอ่าน และมีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชนต่อไปในอนาคตที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาการส่งเสริมการอ่านต่อไป
นายวิทยา ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “ที่ผ่านมา กศน.อำเภอเหนือคลอง ได้ขับเคลื่อนกระบี่นครแห่งการอ่าน และกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการหนุนเสริมในการขับเคลื่อนและขยายผลในการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กเล็ก และแกนนำ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เกาะศรีบอยาให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของเกาะแห่งการอ่าน กศน.พร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้”

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการเกาะแห่งการอ่าน ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) กล่าวว่า “สื่อ-ครู-อ่านสร้างสุข” ถือเป็นการปลูกต้นไม้แห่งการอ่านบนเกาะ ที่จะเบ่งบานให้เกิดความสวยงามจากการอ่านทั่วเกาะศรีบอยาทั้ง 3เกาะ ได้แก่ เกาะศรีบอยา เกาะจำ และเกาะฮั่ง การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเหนือคลอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรีบอยา และโรงเรียนในตำบลเกาะศรีบอยา ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา โรงเรียนบ้านคลองเตาะ โรงเรียนบ้านเกาะจำ โรงเรียนบ้านติงไหร โรงเรียนบ้านเกาะปู และโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
เกาะแห่งการอ่าน จึงเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยความรัก พร้อมความรู้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและหนุนเสริม โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ ด้วยความรู้ โลกที่กว้างจากการอ่าน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑