Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 26th, 2014 | by Divali

0

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลองร่วมกับการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชาวบ้านตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล เกษตรอำเภอเหนือคลอง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรที่โค่นล้มยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งในระยะ 1-3 ปีแรก เกษตรกรจะปลูกพืชอายุสั้นแซมในสวยยางและปาล์มที่ปลูกใหม่นี้เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างที่ยางพาราและปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต

ซึ่งในปีนี้เกษตรกรได้หันมาปลูกข้าวไร่กันมากเนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่

ขณะนี้ข้าวไร่ที่ปลูกไว้เริ่มสุกแล้ว คือ เข้าสู่ระยะพลับพลึงซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลองจึงได้ร่วมกับการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชาวบ้านในพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ในแปลงของเกษตรกรหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ถึงแสดงความสามัคคีของคนในชุมชน

ซึ่งในวันนี้นอกจากจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ยังมีกิจกรรมการทำขวัญข้าว ตำข้าวเม่า และรับประทานอาหารร่วมกัน อันแสดงถึงความรัก สามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑