Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 5th, 2017 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.. ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ หลายๆ พื้นที่ จากการลงมาสำรวจความเสียหาย หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เกือบทุกพื้นที่ในภาคใต้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย..
ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ หลายๆ พื้นที่ จากการลงมาสำรวจความเสียหาย หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เกือบทุกพื้นที่ในภาคใต้

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลหน้าเขา  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2511ภายใต้การนำของนายช่วง  นวลทอง  ผู้ใหญ่บ้านเขาดินในสมัยนั้นได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้าน สละทรัพย์สินส่วนตัว และแรงงาน  จัดสร้างโรงเรียนบ้านเขาดินขึ้นมี  นายบรรจบ  ศรียาพันธ์  เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเขาพนม เป็นผู้รับมอบและทำพิธีเปิด เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ2511     มีนายวงษ์  ไชยขาว  เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันมีชั้นเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนายวิชาญ ศรีชายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน เป็นหนึ่งในโรงเรียน ที่ได้รับเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เข้าแผนในการฟื้นฟู

792

นายพีรพล สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ สายงานระบบส่ง ( อบส )
นายแสงเงิน สระวาสี ช.อบส. 1
นางสุภาภรณ์ ชีววิริยานนท์ ช.อบส.2
นายวิระพงศ์ วิเชียรรัตน์ บช.11
นายสมชัย ไชยโรจนพัฒน์ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และคณะทีมงาน

546

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม นำเสื้อผ้า สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เงินสมทบบริจาคมาช่วยโรงเรียน และการซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบไฟ ที่เกิดปัญหาในช่วงน้ำท่วม ให้กลับมาใช้ได้ปกติและปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังทำกิจกรรม สันทนาการให้กับเหล่านนักเรียน ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากทีมงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ หลังจากประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

Tags:


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑