Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 23rd, 2015 | by Divali

0

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste Project)

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste Project)
เวลา 09.00 น. วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะในบ้าน แก่ครัวเรือน สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางภายในบ้านเรือน ชุมชน และลดปริมาณขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project) และการจัดทำ MOU ระหว่างจังหวัดกระบี่กับบริษัทวงศ์พาณิชย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดรายได้จากขยะภายในบ้านและเกิดโครงการธุรกิจ (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งรีไซเคิล) ที่เป็นรูปธรรม

นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อนโยบาย การแก้ไขปัญหาขยะของตำบลอ่าวนาง ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตำบลนำร่อง “อ่าวนางเมืองสวยน้ำใส (Keep Aonang Clean & Green )” ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตำบลอ่าวนางไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากหลากหลายส่วนเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยะเหลือศูนย์ในครั้งนี้

เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปรีไซเคิล ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารธุรกิจรีไซเคิลของบริษัทวงษ์พาณิชย์ การประสบความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความคิดและมองเห็นแนวทางในการนำขยะมาเพิ่มรายได้ให้ขยะเหลือศูนย์ และเป็นการตระหนักและหันมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การสร้างวินัยให้กับคนในชาติ โดยการหันมาช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จากครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ จะทำให้ปัญหาขยะของตำบลอ่าวนางลดน้อยลง

ซึ่งการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste Project) ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เช่น โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนบ้านช่องพลี โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา กศน.อ่าวนาง กลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ร้านรับซื้อของเก่า มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน

ซึ่งการอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวิทยากรจาก บริษัท วงษ์พาณิชย์ มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ภาพและข่าว  :   อบต. อ่าวนาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑