Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 3rd, 2015 | by Divali

0

การประชุมติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และจัดทำ Model ปัญหาป่าล์มน้ำมัน ทั้งระบบ.และกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ แบบครบวงจร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  เป็นประธาน   การประชุมติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และจัดทำ Model ปัญหาป่าล์มน้ำมัน ทั้งระบบ.และกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ แบบครบวงจร ณ. ห้องประชุม อ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่

การพัฒนาปาล์มน้ำมัน

1. การเลือกพื้นที่ที่ดี เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม ตามลักษณะดินที่เหมาะสมกับพันธุ์ปาล์ม

2.การคัดเลือกพันธุ์ดี พันธุ์ที่ได้รับการรับรอง ต้นกล้า มาจากแปลงผลิตที่มาตรฐานและมีทะเบียน มีการควบคุมมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร

3.การจัดการสวนดี การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก วางแนวเหมาะสม การใช้ปุ๋ยการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

4.การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี การที่ มีคนตัดปาล์ม ที่เข้าใจ และวิธีการ ตัดปาล์มในเวลาที่เหมาะสม และการนำส่งลานเท หรือโรงสกัด อย่างดี

5.การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ปลูกในที่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะการปลุกในพื้นที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ปลุกในพื้นที่ป่าสงวน ทำให้ การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง

รวมถึงการ การใช้กฎหมาย ควบคุม ลานเท และโรงสกัดให้ปฏิบัติตามข้อตกลง แทนการ ขอความร่วมมือ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑