Guest Relation

Environment

Published on สิงหาคม 3rd, 2017 | by Divali

0

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ธบ.๑ ( เกาะห้อง )

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ( สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ธบ.๑ ( เกาะห้อง )
อุทยานแห่งชาติ ( National Park ) เป็นพื้นที่คุ้มครอง ( protected Area ) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2504 เพื่อคุ้มครองรักษาธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และของป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา ทะเล เกาะ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และประชาชนสืบไป
 23
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง ตามแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ ( Protected Area Commitee ) หือ PAC จำนวน 25 คน มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ประกอบด้วย นายอำเภออ่าวลึก กำนัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ ท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัด องค์กรสมาคมเอกชนต่าง ๆและหัวหน้าอุทยานในเขตพื้นที่ควบคุม
มีอำนาจหน้าที่
1.มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
2.มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3.มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่คณะกรรมการที่ปรึกษามอบหมาย
5.ดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 4
การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบ พิจารณา ติดตามการดำเนินการวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประจำปี 2559 – 2560 จำนวน 8 โครงการ ( Research Project In Thanbokekhornani National Park 2016 3 2017 )
1.โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพเขียนสีโบราณและซากฟอสซิล
2.โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายภายในอุทยานแห่งชาติ
3.โครงการมาตรการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
4.โครงการมาตรการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ธบ.๑ ( เกาะห้อง )
5.โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
6.โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว
7.โครงการศึกษาสังคมพืช ชนิดพันธุ์ไม้ และสถานภาพสัตว์หายากในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
8.โครงการสำรวจสถานภาพปะการัง ( Reef Check )
นอกจากนี้การประชุมปรึกษาเรื่องโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ธบ. ๑ ( เกาะห้อง ) ซึ่งมีกรอบ กำหนดตัวชี้วัด เพื่อแข่งขันระดับชาติ ที่ผ่านการประเมินในภาพรวมได้ระดับหนึ่ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑