Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 6th, 2015 | by Divali

0

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ..ในส่วนอำเภอเมือง ณ ห้องประชุม สำนักงาน อบต.อ่าวนาง

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ..ในส่วนอำเภอเมือง ณ ห้องประชุม สำนักงาน อบต.อ่าวนาง

การจัดเวที 770 เวที ทั้งประเทศและ ใน 77 จังหวัด..ตามกรอบแนวคิด 18 หัวข้อ ในขั้นต้น เพิ่มเติมในเรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการแก้ปัญหาคอรัปชั่นท์ จาก สถานการณืของประเทศ จึงให้ความสำคัญข้อเพิ่มเติมและให้ประชาชน ได้ สะท้อนปัญหาและรวบรวมเป็น ข้อมุล เพื่อ วิเคราะห์ หา เหตุ และผล เพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์ในการปฎิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกกฎหมาย บังคับใช้ ต่อไป

18 พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ที่ทุกคน จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย การระดมความคิด เสนอแนะ

1.การเมือง
2.การบริหารราชการแผ่นดิน
3.กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.การปกครองท้องถิ่น
5.การศึกษาและการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์
6.เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
7.การเกษตร อุตสาหกรรม พานิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ
8.พลังงาน
9.ระบบสาธารณสุข
10.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
12.สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผุ้ด้อยโอกาส
13.การแรงงาน
14.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
15.ค่านิยม ศิลป วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
16.การกีฬา
17 วิทยาศาสตร์ เทตโนโลยี่ วิจัย นวัฒกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
18.การคุ้มครองผุ้บริโภค
19. การเหลื่อมล้ำ ทางสังคม
20 การคอรัปชั่นท์

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑