Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 25th, 2013 | by Divali

0

กองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

เวลา 13.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีนายสัมพันธ์ น่าเยี่ยม นายสวัสดิ์ ร่าหีม รองประธานกรรมการ นายอาวุธ ไขแสง กรรมการและเลขานุการ นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมในการประชุม โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การรายงานสถานการณ์ทางการเงินในปีปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปี 2557 – 2559 ซึ่งวางกรอบไว้ 29 โครงการ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบดำเนินโครงการตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในครั้งนี้ จำนวน 3 โครงการ คือโครงการประชุมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 100,000 บาท. โครงการยาสามัญประจำบ้านในครัวเรือน งบประมาณ 220,000 บาท. และโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย งบประมาณ 91,200 บาท. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑