Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 15th, 2015 | by Divali

0

กระบี่ โดยขอให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันทุกแห่งในจังหวัดกระบี่และสถานที่รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ลานเท) ทุกแห่งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันประกอบด้วย

จังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตามนโยบายรัฐบาล

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เสนอ ดังนี้

1) รับทราบการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ด
ปาล์ม ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
2) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มไตรมาสแรกของปี 2558 ที่ให้ปรับการใช้ไบโอดีเซล และให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ 50,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558

พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ในช่วงเวลานำเข้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงการป้องกันมิให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มของจังหวัดกระบี่ โดยขอให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันทุกแห่งในจังหวัดกระบี่และสถานที่รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ลานเท) ทุกแห่งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันประกอบด้วย

1) ให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ณ หน้าโรงสกัดและปิดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผย

2) ให้ลานเทปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์ม ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจนและเปิดเผยตลอดระยะเวลาที่มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และ

3) การไม่ปิดป้ายแสดง

ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรกา 28 ประกอบ มาตรการ 40 มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

อุษณีย์ เกื้อสกุล / ปชส.กระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑