Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 26th, 2017 | by Divali

0

กระบี่ : มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน 221 ราย รวมเป็นเงิน 1,105,000 บาท

กระบี่ : มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน 221 ราย รวมเป็นเงิน 1,105,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.ที่ ธกส. สาขากระบี่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคม 2560 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรมีผลกระทบในวงกว้าง บางรายเสียหายจนสิ้นเชิง ซึ่งได้มีการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ๆ เกษตรกร ใน จังหวัด กระบี่ ได้รับเงินรายละ 3,000 บาท จำนวน 10,334 ครัวเรือน เป็นเงิน 31,017,000 บาท

5657

ในครั้งนี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีจำนวน 221 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียหายสิ้นเชิงโดยช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ตัวแทนผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรแต่ละราย โดยใช้บริการธนาคาร ธ.ก.ส. เนื่องจากเกษตรกรทุกรายมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพิ่มเติม 3 ด้าน คือ ชดเชยความเสียหายด้านการเกษตร โดยเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 221 ราย เป็นเงินรายละ 5,000 บาท แบ่งเป็นด้านพืช 160 ราย เป็นเงิน 800,000 บาท ด้านประมง 48 ราย เป็นเงิน 240,000 บาท และด้านปศุสัตว์ 13 ราย เป็นเงิน 65,000 บาท

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรเองต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์นี้ เช่นการทำการเกษตร ที่หลากหลายในลักษณะเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎใหม่ จะทำให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง สามารถมีรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ และในห้วงเวลาประสบภัยก็จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ไม่เสียหายทั้งหมด

 

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑