Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 2nd, 2014 | by Divali

0

กระบี่ จัดโครงการเพาะต้นกล้าแห่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 7 โรงเรียน

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดโครงการเพาะต้นกล้าแห่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 7 โรงเรียน ที่ผ่านการอบรมโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนอุตรกิจที่เป็นแกนนำโรงเรียนสุจริต

วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ นายวีระ จันทรทิพรักษ์ ประธาน ป.ป.จ. จังหวัดกระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ คณะกรรมการ ป.ป.จ.กระบี่ นายจีรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ และนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้พบปะ และให้ข้อคิดและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แกนนำในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยค่านิยมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เข้ารับการอบรมโครงการเพาะต้นกล้าแห่งคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จาก 7 โรงเรียน รวมโรงเรียนอุตรกิจซึ่งเป็นแกนนำโรงเรียนสุจริตอีก 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 105 คน ในการอบรมโครงการเพาะต้นกล้าแห่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมแห่งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดี
โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานทักษะกระบวนการคิด ฐานความมีวินัย ฐานความซื่อสัตย์สุจริต ฐานอยู่อย่างพอเพียง และฐานการมีจิตสาธารณะ

นายวีระ จันทรทิพรักษ์ ประธาน ป.ป.จ. จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่บ่อนทำลายและกัดกร่อนประเทศไทย จนยากเกินที่จะเยียวยาแก้ไข การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น สามารถทำได้หลายแนวทาง แต่แนวทางหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คือการปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยถึงการทุจริต และการสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคือกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาชนเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะเรียนรู้และซึมซับทุกสิ่งทุกอย่าง
อีกทั้งเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติและจะเป็นกำลังสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช.ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในภายภาคหน้า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดโครงการเพาะต้นกล้าแห่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 7 โรงเรียน ที่ผ่านการอบรมโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนอุตรกิจ ซึ่งเป็นแกนนำโรงเรียนสุจริต โรงเรียนแรกของจังหวัดกระบี่ และผ่านการประเมินระดับประเทศแล้วเสร็จ เป็นการซึมซับคุณค่าแห่งความดี รังเกียจคนโกง และคนเก่งแต่โกง มุ่งให้นักเรียนบังเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ โดยมีนางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร่วมเป็นวิทยากร

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑