Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 7th, 2014 | by Divali

0

กระบี่ให้บริการคลินิกเกษตรครบวงจร

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ 3 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการความรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในทุกด้านแบบครบวงจร โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการในลักษณะของการให้บริการเคลื่อนที่ ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ 3 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้เป็นนโยบาย สามารถให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และเป็นการให้บริการร่วมกันของนักวิชาการด้านการเกษตรในทุกสาขา สร้างแรงดึงดูดใจให้เกษตรกรและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตถกรรมใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยการจัดคลินิกเกษตรฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดยในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆ จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกบัญชี คลิกนิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิก สปก. คลินิกข้าว และคลินิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

นอกจากให้บริการคลินิกเกษตรแล้ว ยังมีการจัดแสดงองค์ความรู้ทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจำหน่ายในราคาถูก รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ซึ่งในงานวันนี้มีเกษตรกรมาลงทะเบียนเข้ารับบริการ จำนวน 827 ราย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑