Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 26th, 2014 | by Divali

0

กระบี่เร่งขับเคลื่อนวาระ “เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์”

กระบี่เร่งขับเคลื่อนวาระ “เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนวาระ กระบี่..เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ให้เป็นรูปธรรม จังหวัดจึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้กระบี่เป็นเมืองนักอ่าน ในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้กระบี่ขึ้น โดยจะมีการก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ และเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดกระบี่มีสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางเลือกของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และสนับสนุนให้แกนนำเยาวชนในพื้นที่จัดตั้ง สโมสรเยาวชน คนกระบี่พันธุ์ใหม่ ตามความต้องการที่แท้จริงของเยาวชนด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวด้วยว่า อีกวาระหนึ่งที่ต่อเนื่องกันคือ เด็กกระบี่ดี..มีอนาคต โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสการทางศึกษา พัฒนาระดับสติปัญญาของเด็ก (ไอคิว) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (โอเน็ต) ไม่ให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การส่งเสริมเรื่องภาษาและการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ รวมทั้งผลักดันให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และการเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้จังหวัดยังจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้กระบี่เป็น เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมร่วมของเด็ก เยาวชนกระบี่ในเรื่องการมีวินัยจราจร รักความสะอาด หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสาธารณะและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามคำขวัญ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” ด้วย

ภาพและข่าว :  Toon paitoon

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑