Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

กระบี่เปิดตัว “เมืองซีเอสอาร์” สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงาน องค์กรและภาคเอกชน จำนวนมาก ได้ให้ความสำคัญในจัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (ซี.เอส.อาร์) และการทำกิจการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: เอส.อี) ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นว่าแนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวาระของเมืองในเรื่องของ การกระจายความมั่งคั่ง   ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข นอกจากนี้

กระบี่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงซีเอสอาร์ ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ด้านการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นการมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาให้แก่เยาวชน/ ประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านต่างๆ หรือมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็ก/ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีฐานะยากจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ยังเปิดเผยด้วยว่า จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมจังหวัดกระบี่   ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้อมูลข่าวสารประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข          075-611958 หรือ Face book : ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมจังหวัดกระบี่

ข้อมูล : Krabi office  

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑