Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 22nd, 2015 | by Divali

0

กระบี่เข้มจัดระเบียบป้ายโฆษณา

ตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ว่าจะต้องเป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยงานมิใช่การประชาสัมพันธ์ถึงบุคคลและในการติดตั้งป้ายดังกล่าวหรือป้ายโฆษณาต่างๆ จะต้องทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง หากพบว่ามีลักษณะการดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวนโยบายข้างต้นและตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ปลดป้ายลงทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จาก 12 วาระกระบี่ ซึ่งถือเป็นวาระเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลและมหาดไทย ซึ่งวาระกระบี่เมืองสวยน้ำใส ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้กระบี่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ทั้งนี้ได้มอบหมายนายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมจัดระเบียบป้ายโฆษณา ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้แทนผู้ประกอบการป้ายโฆษณา

โดยได้กำชับนำระเบียบ กฎหมายมาบังคับใช้อย่าเข้มงวด อาทิ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 5 ข้อ คือ

1) การจัด Big Cleaning Day จัดการเรื่องป้ายโฆษณาโดยเฉพาะ
2) การกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจัดบริเวณติดตั้งป้ายโฆษณาเฉพาะ 3) ให้ผู้ประกอบการระบุผู้ผลิตและเบอร์โทรศัพท์ที่ป้ายโฆษณา
4) กำหนดให้มีการกำหนดขนาดป้ายและความสูงที่ติดเท่ากันเพื่อความสวยงาม
5) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบและเข้าใจกฎหมายระเบียบ โดยให้ระยะเวลาผ่อนปรน 90 วัน ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือไปยังบริษัทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กรณีสั่งทำป้ายจากภายนอกเข้ามาติดตั้งในจังหวัดกระบี่ ให้ทราบกฎระเบียบปฏิบัติและต้องขออนุญาตติดตั้งทุกครั้ง

ข่าว : อุษณีย์  เกื้อสกุล 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑