Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 29th, 2015 | by Divali

0

กระบี่รุกพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน

จังหวัดกระบี่จัดประชุมโครงการพัฒนาเมืองน้ำพุร้อนและสปา ณ ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อน มุ่งสู่เมือง สปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน

ทั้งนี้จากผลการประชุมเร่งรัดการพัฒนาตามแผนพัฒนาเมืองน้ำพุร้อนและสปาคลองท่อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนั้นได้มีข้อสรุป 3 ด้าน คือ

1) จัดทำปฏิญญาแหล่งน้ำพุร้อนและสปาอำเภอคลองท่อม
2) จัดทำยุทธศาสตร์แหล่งน้ำพุร้อนและสปาอำเภอคลองท่อม
3) จัดทำโครงการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนและสปาในพื้นที่เขตอำเภอคลองท่อม

โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนและสปาคลองท่อม นำเสนอของบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลเดิมจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ และต่อยอดจากกรมการท่องเที่ยวที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากนโนยายรัฐบาลในด้านการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ได้เร่งดำเนินการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่หลากหลายและสามารถท่องเที่ยวกระบี่ได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แคมเปญ “กระบี่ ต้องมา.. ครั้งเดียวไม่เคยพอ”

โดยจะพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ น้ำพุร้อน น้ำตกร้อน สระมรกต วารีรักษ์ และจะยกระดับการพัฒนาจากระดับอำเภอเข้าสู่ภาพใหญ่ในระดับจังหวัด ซึ่งแนวทางในการพัฒนาในระยะเร่งด่วน อาทิ น้ำตกร้อน

ให้ปรับปรุงบริเวณน้ำตกซึ่งเป็นบริเวณที่ลื่นนักท่องเที่ยวอาจได้รับอันตรายได้ง่าย การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มเติมการให้บริการนวด อบสมุนไพร อาหารสุขภาพ กิจกรรมเสริม เช่น เรือคายัค จักรยาน และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย ในส่วนน้ำพุร้อน ให้เร่งทำหลังคาเพื่อขยายการใช้บริการได้ตลอดทั้งวัน การออกแบบสระน้ำและการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นโซนที่เน้นเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเลือกใช้บริการได้เหมาะสมตามช่วงเวลา อันจะสามารถขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวในตอนท้าย

 

ภาพและข่าว :  อุษณีย์  เกื้อสกุล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑