Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 13th, 2015 | by Divali

0

กระบี่รุกนำร่อง “อ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส”

จากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดกระบี่จึงรุกแก้ปัญหาขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

โดยในวันนี้ (13 มกราคม 2558) ได้เปิดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม “อ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส”
ซึ่งพื้นที่ตำบลอ่าวนางเป็นพื้นที่นำร่องในเรื่องของวาระกระบี่ เมืองสวยน้ำใส (Keep Krabi Clean & Clean) นับเป็นวาระหนึ่งของการพัฒนาเมืองเพื่อขานรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมุ่งการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างจิตสำนึกของการหวงแหน รักษาความสะอาดและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย การลดประมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนำขยะที่คัดแยกมาใช้ประโยชน์

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาความสะอาด โดยมีกิจกรรม Big cleaning day ครั้งใหญ่ของตำบลอ่าวนาง การจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวบรวมขยะออกมาทิ้งและคัดแยกขยะรีไซเคิลออกมาขาย โดยจะมีรถบรรทุกขยะออกเก็บและมีรถบริการออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามจุดบริการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์การทิ้งขยะในเวลา 21.00 -24.00 น. และกำหนดจุดพักขยะ จำนวน 28 จุด ใน 6 หมู่บ้าน

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาความสะอาดร่วมกัน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.จังหวัดกระบี่ 2. อำเภอเมืองกระบี่ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 4. ผู้นำหมู่บ้าน 5. ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง 6. ชมรมโรงแรมอ่าวนาง

และได้กำหนดให้ทุกวันที่ 13 ของเดือน เป็นวัน Big cleaning day ประจำเดือนของตำบลอ่าวนาง เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำจริง ทำทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์และความยั่งยืน

ภาพและข่าว : อุษณีย์  เกื้อสกุล  

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑