Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 20th, 2014 | by Divali

0

กระบี่ตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรและประชาชน โดยให้จัดตั้งศูนย์บริการดังกล่าวขึ้นในทุกส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรขึ้น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยจะให้บริการทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร การวางแผนการผลิต รับแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยพิบัติ รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ให้บริการและประสานงานตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

ศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ซึ่งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถไปขอใช้บริการได้แล้ววันนี้ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑