Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 18th, 2014 | by Divali

0

กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว และค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

โครงการสัมนาเชิงรุกแบบบูรณาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว และค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ศาลจังหวัดกระบี่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยย์จังหวัดกระบี่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ของสังคทจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะการกระทำความรุนแรง ต่อ สตรี เด็ก และเยาวชน หลายรูปแบบ มีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างขัดเจน และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม

เนื่องจากทัศนคติในสังคมที่มองว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลอื่นไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว ในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรง ต้องเผชิญปัญหาดังกล่าวตามลำพัง ทำให้ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำตลอดจนบุคคลในครอบครัว และในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นทั้งในระดับชุมชนและในสังคมโดยรวม

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ ความร่วมมือ แก่ บุคคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักรูืถึงเจตนารมณ์ หลักการของกฎหมาย และลไกในการใช้สิทธิร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ และเพื่อให้เกิดการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการยุติความรุนแรงในครอบครัวและการทารุณกรรมเด็กตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑