Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 31st, 2014 | by Divali

0

กระทรวงทรัพยากร ฯ. รับนโยบาย คสช. และ ครม. ในการเป็น Project Manager การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้กับจังหวัด “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกำจัด โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน” เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติ มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการ มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้กับผู้ว่าราชการทั่วประเทศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี นายวิจารย์ สิมาฉายา นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในครั้งนี้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน และกำหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ข้อมูล :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในช่วงที่ผ่านมา ทส. ได้จัดทำ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Roadmap ดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ในการดำเนินงานตาม Roadmap มีหลักสำคัญ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกำจัดโดยเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมทุน รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย

ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะเร่งด่วน ภายใน 6 เดือน ระยะปานกลาง ภายใน 1 ปี และระยะยาว 1 ปีขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อประชาชน และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลทันที
นอกจากนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวอีกว่า จะเสนอให้มีการตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ” โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑