Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 18th, 2014 | by Divali

0

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ โดยร่วมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ(Koibuchi College of Agriculture) ประเทศญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ โดยร่วมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ(Koibuchi College of Agriculture) ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และประสบการณ์การพัฒนาเยาวชนเกษตรของทั้งสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยนให้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรระหว่างกัน สำหรับในปี 2557

จังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกให้ที่ปรึกษายุวเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการ จำนวน 1 คน คือ ว่าที่ ร.ท.วงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้ว ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ซึ่งจะได้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน 2557 เป็นเวลา 1 เดือน และในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็จะส่งเจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกรมาฝึกงานที่ประเทศไทยด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม 2557

ว่าที่ ร.ท.วงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้ว เป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด ในปี 2556 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี มีผลงานการเป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ในการทำกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์

จังหวัดกระบี่จึงได้ส่งเข้าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการนี้ และได้รับการคัดเลือกให้ไปดูงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 12 คน จากทั่วประเทศ

ในการดำเนินโครงการนี้ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างยุวเกษตรกรของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมสำคัญของยุวเกษตรกรไทย และที่สำคัญจะสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวในที่สุด

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑