Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 28th, 2013 | by Divali

0

กฟผ. ให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ครูอาจารย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กระบี่ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชาชน ( ช.หก-ศก.) นายชวการ โชคคำสีลา หัวหน้าหน่วยสนับสนุนด้าน>วิชาการ ( นสว. หก-ศก.)ร่วมให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ. กระบี่ กว่า 40 คน ในฌโอกาสเดินทางมาร่วมสัมมนาตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน ซึ่ง อสอ. ร่วมกับ หก-ศก. จัดขึ้น ณ ห้อง เกาะกลาง โรงแรมกระบี่เมอรอไทม์ อ. เมือง จ. กระบี่ โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ อสอ. และนายชวการ โชคคำสีลา หัวหน้าหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการ ( นสว. หก-ศก.) ร่วม เป็นวิทยาให้ความรู้และความเข้าใจเรื่อง สถานการณ์และการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และรายละเอียดความคืบหน้าโครงการศึกษเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชาชน (หก-ศก.) เช่นการ จัดหาและการขนถ่ายถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การศึกษาEHIA โรงไฟฟ้ากระบี่ และการศึกษา EIA ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

นายธาตรี ริ้วเจริญ อสอ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน กับคณะคณะครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอเหนือคลองในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ กฟผ. การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศและในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะหการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทคโนโลนีถ่านหินสะอาดในพื้นที่ จ. กระบี่ เพื่อให้คณะครูอาจารย์นำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ กฟผ. ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากข้อเสอแนะของครูอาจารย์ที่ ต้องการ กฟผ. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นและสร้างความมั่นใจเรื่องการดูแลด้านสิ้งแวดล้อมให้มากจขึ้น และ ต้องการให้ กฟผ.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้ามากขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ในอนาคต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑