Guest Relation

Energy

Published on ธันวาคม 18th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.ให้ข้อมูล สถานการณ์พลังงานและความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

กฟผ.ให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานและความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพากับหอการค้าจ.สงขลาและเครือข่าย

วันที่14 ธันวาคม 2560 ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. คุณวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาชี้แจงเรื่องภารกิจของ กฟผ.และโครงการโรงไฟฟ้าเทพาแก่นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า จ.สงขลาและเครือข่ายประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมโลจิตติกส์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมโรงแรม และชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ จำนวนกว่า 40 คน

โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องราชาวดีโรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์ (ชพฟช.) กล่าวว่า

การใช้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟ้ฟ้าของภาคใต้และความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพาในครั้งนี้ ทางหอการค้าจ.สงขลาและเครือข่ายให้ความสนใจและมีข้อซักถามในหลายประเด็น เช่นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื่อเพลิงถ่านหิน การโยกย้ายชุมชน วัดหรือมัสยิด

ซึ่งกฟผ.ได้ยืนยันว่ากฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จะนำเทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีค่ามลสารที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าตำ่กว่ามาตรฐานที่กำหนด

มีการดูแลสังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในทุกด้านอย่างทั่วถึงและยั่งยืน จะมีการจ้างงาน. มีการพัฒนาเพื่อให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน หากมีโรงไฟฟ้าเทพา เมืองเทพาจะเป็นเมืองพักไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป ส่วนเหตุที่ต้องใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผลิตไฟฟ้าเนื่องจากจะทำให้ค่าไฟฟ้าถูก ถ่านหินมีเป็นจำนวนมาก และมีเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินที่ทันสมัย

ส่วนที่เลือกสร้างโรงไฟฟ้าที่ อ.เทพา เพราะมีความเหมาะสมด้านพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าและท่ารเรือขนถ่ายถ่านหินทางทะเล และเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต และ กฟผ.ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลาและเครือข่ายทั้งหมดที่ มาร่วมรับฟังข้อมูลของกฟผ.อย่างตั้งใจในวันนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา

นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจ.สงขลา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสงขลารับฟังข้อมูลของทั้งสอง ฝ่ายทั้งสนับสนุน ฝ่ายของกฟผ.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และฝ่ายผู้เห็นต่าง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไร และยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นกลาง ยินรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่มาร่วมรับฟังในวันนี้และขอบคุณ กฟผ.ที่มาชี้แจงข้อมูลตอบคำถามและขัอสงสัย หากมีความคืบหน้าของโครงการก็พร้อมจะรับฟังข้อมูลใหม่เสมอ


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑