Guest Relation

NEWS

Published on เมษายน 9th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. แจงปรากฏการณ์ “โคโรน่า” ที่เกิดการเรืองแสง และเสียงซ่าของลูกถ้วย ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้แนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า

กฟผ. แจง “โคโรน่า” ปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งมีฝุ่นจับที่ลูกถ้วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้แนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า เพียงแต่จะมีแสงและเสียง
ที่เกิดขึ้นบ้าง พร้อมเน้นมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง

ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเมื่อพบเหตุการณ์ โทร.1416

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona) เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง มีฝุ่นละออง มลภาวะ และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้แนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า เพียงแต่จะมีแสงและเสียงที่เกิดขึ้นบ้าง

กฟผ. ได้มีมาตรการควบคุมฝุ่นและมลภาวะที่ลูกถ้วยให้ลดลง โดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองในอากาศจากพื้นที่เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และในพื้นที่ถมดินเพื่อการขยายตัวของชุมชน ถ้าตรวจพบค่าความสกปรกสูงกว่ามาตรฐานจะดำเนินการทำความสะอาดชุดลูกถ้วย และพิจารณาทบทวนการออกแบบโดยใช้ลูกถ้วยชนิดพิเศษ
ที่สามารถทนทานค่าความสกปรกให้สูงขึ้น

“กฟผ. ต้องขออภัยชุมชนที่ทำให้เกิดความกังวล เนื่องจากปรากฏการณ์โคโรน่า และขอความร่วมมือประชาชนเมื่อพบเห็นปรากฏการณ์โคโรน่า หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นและมลภาวะ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑