Guest Relation

Energy

Published on พฤศจิกายน 26th, 2016 | by Divali

0

กฟผ. เลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ค.1 )โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กฟผ. เลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ค.1 )โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันชุมนุมอภิปรายอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยในประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ

ดังนั้น นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และนายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ. จึงได้ร่วมกันเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยทางตัวแทนผู้ชุมนุมได้แจ้งให้ทราบว่า ทางกลุ่มมีความกังวลในเรื่องผลกระทบกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งทางจังหวัด และ กฟผ. ได้ร่วมกันชี้แจงยืนยันว่า พร้อมรับฟังและเจรจาเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว และดูแลสิทธิประโยชน์ของชุมชนให้ดีที่สุด โดยภายหลังจากเจรจาจึงพิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 นี้ ออกไปอีกประมาณสองหรือสามสัปดาห์ จึงได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนประมาณ 1,000 คนที่มาร่วมรับฟังความคิดเห็นทราบว่า ขอยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทุกฝ่ายจึงแยกย้ายเดินทางกลับไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ กล่าวในตอนท้ายว่า ความจริงโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว แต่เนื่องจากผลการเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้คัดเลือกจากข้อเสนอที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ทำให้โครงการนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ถึงขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าโรงไฟฟ้าเดิมตามแผนที่มีขนาดกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นเวทีรับฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกภาคส่วน


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑