Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

กฟผ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต..โครงการแว่นแก้ว

วันที่ 21 เมษายน 2561

นายไพรัช ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธาน เปิดโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตหน่วยที่ 434 อบต.ปกาสัย จังหวัดกระบี่

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันราชสมภพ 2 เมษายน 2561

โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลองและใกล้เคียงเข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่น จำนวน 600 คน

จักษุแพทย์โรงพยาบาลเมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัทแส่นตากรุ๊ป จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

นางสาวนงนุช. ไตรธเนศ. หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากำลัง การผลิตโรง ไฟฟ้ากระบี่กล่าวว่า

” ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตร่วมกับโครงการธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์. (วัดไร่ขิง )และ บริษัทแว่นตากรุ๊ป. จำกัด.

ดำเนินโครงการรณรงค์รับบริจาคแว่นตา. เลนส์และทุนทรัพย์สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. ในการออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยโครงการแว่นแก้ว

เริ่มดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่มาตั้งแต่ พ. ศ. 2546 จนปัจจุบันรวม 435 หน่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาได้รับแว่นตา. จำนวนทั้งสิ้น 25 1,200 คน4

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑