Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 5th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. เปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาเลือก “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน”

กฟผ. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. เปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาเลือก “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” บรรจุในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และสำนักงาน กศน. ว่า เป็นการร่วมจัดทำหนังสือการเรียนการสอน รายวิชาเลือก “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตามรหัสวิชา พว 02027 จำนวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือสำหรับครู ประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ จำนวน 40 แผน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

หนังสือ “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงได้รับทราบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้เคยนำร่องใช้หนังสือหลักสูตรของ กศน. ในปีการศึกษา 2556 แล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ จ. กำแพงเพชร จ.กระบี่ และ จ.นครสวรรค์ มีนักศึกษา กศน. ให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนจำนวน 20,000 คน และในปี 2557 ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีนักศึกษา กศน. จาก14 จังหวัด สนใจลงทะเบียนเรียน จำนวน 30,000 คน

“ในอนาคต กฟผ. คาดว่า หลักสูตร “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” จะขยายการเรียนการสอน ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

www.egat.co.th

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑