Guest Relation

NEWS

Published on มกราคม 5th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานสีเขียว ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยปี 2556

อาคาร ท. 102 สำนักงานกลาง กฟผ. ได้การรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานสีเขียว เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยปี 2556

นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานสีเขียว จากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยปี 2556 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

นายวรพจน์ กล่าวว่า เนื่องจาก อาคาร ท.102 กฟผ.
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยสามารถผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน และได้รับการรับรองว่าเป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดย กฟผ. ถือเป็น 1 ใน 8 หน่วยงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้

โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างคุ้มค่า โดยหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียวประกอบด้วย แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการกำหนดทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด คือ 1) การบริหารจัดการองค์การ 2) การดำเนินงาน 3) การใช้พลังงานและทรัพยากร 4) การจัดการของเสีย 5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง และ 7) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวต้องได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป

นายวรพจน์ กล่าวต่อว่า อาคาร ท.102 เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาแล้วหลายรางวัล เช่น THAILAND ENERGY AWARDS รางวัลอาเซียน ENERGY AWARDS รางวัลสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น รวมทั้งได้รับใบรับรองและโลโก้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ กฟผ. จึงได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานในอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูล : Created on Friday, 13 December 2013 10:17 : EGAT

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑