Guest Relation

Energy

Published on พฤษภาคม 13th, 2017 | by Divali

0

กฟผ. พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน “เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กฟผ. พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน “เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
ภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือ จัดค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ให้พร้อมรับมือกับปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ“สร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” สร้างเยาวชนให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์

ภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งสร้างสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

S__17186843

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานปิดการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันและโลกอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนจาก 18 จังหวัด 33 โรงเรียน จำนวน 107 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือของ 4 องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชนและด้านพลังงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกันออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เยาวชนที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการแปลกใหม่และได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม และนำไปสู่การสร้างสังคมอย่างยั่งยืน

S__17186845

ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนจัดขึ้นทุกภาคทั่วประเทศ เยาวชนที่ผ่านค่ายดังกล่าวต้องกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีผลงานที่โดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนพัฒนาโครงงานไปสู่ผลงานนวัตกรรม และได้เข้ารับการอบรมที่เข้มข้นขึ้นในค่ายที่ 2 และ ค่ายที่ 3 ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ และได้รับการพิจารณาถึงขั้นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

ซึ่งปัจจุบันมีผลงานของเยาวชน Move World Togetherจำนวน 9 ผลงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ได้ถึง 40 รางวัล จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ แคนนาดา อัฟริกาใต้ เป็นต้น

กิจกรรมในค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการปลูกจิตสำนึกเยาวชนอายุ 15-21 ปี ให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังรุมเร้าสังคมไทยและโลก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนใช้พลังของตนเองร่วมกันทำงานเป็นทีมกับกลุ่มเพื่อน คิดวิเคราะห์ปัญหา และสรรค์สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีที่แปลกใหม่ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้เยาวชนจะถูกฝึกให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ เชื่อมโยงเหตุและผลอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ถอดบทเรียนจากชีวิตจริง และร่วมกันพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑