Guest Relation

Energy

Published on มกราคม 13th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า ช่วง BANGKOK SHUTDOWN

กฟผ. พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า ช่วง BANGKOK SHUTDOWN ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังเข้ม โรงไฟฟ้า เขตกรุงเทพ และปริมณฑล
กฟผ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังโรงไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ให้มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน

นายพิบูลย์ บัวแช่ม รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ในฐานะประธานศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังเพื่อรองรับสถานการณ์ BANGKOK SHUTDOWN เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ชุมนุม BANGKOK SHUTDOWN กฟผ. ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในส่วนของการผลิต และจ่ายไฟ คือ โรงไฟฟ้า และระบบส่ง อย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการและแผนรองรับสถานการณ์ตามแผนภาวะวิกฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ง กฟผ.มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำไว้ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อดูแลและสามารถรายงาน และสั่งการได้โดยทันที หากเกิดปัญหา เพื่อมิให้กระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับ 2 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ โดยมีการเตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ไว้ 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับเสี่ยง และระดับเสี่ยงมาก สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ ประเมินสถานการณ์ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้สั่งการให้โรงไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าแรงสูง มีความพร้อมในการผลิต และจ่ายไฟฟ้า ไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งโรงไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล อาทิ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุขัดข้องในแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสามารถแจ้งได้ที่ Call Center 1416

สำหรับในด้านการปฏิบัติงานในวันนี้ กฟผ. ได้เปิดทำการปกติ เนื่องจากระบบงานของ กฟผ.มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคง โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรับ-ส่งพนักงานบางสายตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าทำงานได้ นายพิบูลย์ บัวแช่ม กล่าวในที่สุด

Created on Monday, 13 January 2014 11:48 : www.egat.co.th/

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑