Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

กฟผ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี และวัน CSR

วันที่ 25 เมษายน 2561

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 49 ปี และวัน CSR กฟผ. ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด

“กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”

31306697_846878908832424_7647281741173882880_n

โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบ กฟผ. ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กล่าวว่า จากวันเริ่มสถาปนา กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 จนถึงวันนี้เกือบครบ 5 ทศวรรษแล้ว ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ภูมิใจที่ได้เห็น กฟผ. เจริญเติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ ของประเทศ นำส่งรายได้ให้รัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศปีละไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท และเชื่อมั่นว่าพนักงาน กฟผ. ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย รวมทั้ง กฟผ. ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาปรับใช้และถ่ายทอดสู่สังคมชุมชนจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงาน มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค

จึงต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพกิจการไฟฟ้าไทยให้แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้ในอนาคต กฟผ. จึงนำนโยบาย Energy 4.0 มาขับเคลื่อนงานต่างๆ

โดยมีหลักการสำคัญคือ การยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้พัฒนากิจการไฟฟ้าในอนาคต อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน และการเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

“ต้องยอมรับว่าวันนี้โลกมีความซับซ้อน สังคมเปิดกว้างและให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น การดำเนินงานของ กฟผ. จึงคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย” ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าว

ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย โดยจะเห็นว่าการดำเนินงานของ กฟผ.

ในปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างสูงสุด พร้อมทั้งจะดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

โดย กฟผ. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนมากมาย อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการปลูกป่า โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการแว่นแก้ว เป็นต้น

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑