Guest Relation

Energy

Published on ธันวาคม 23rd, 2018 | by Divali

0

กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น ในงาน EIA Monitoring Awards 2018 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ใส่ใจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ประเภท ดีเด่น ด้วยการดำเนินโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 อย่างเคร่งครัด โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวว่า รางวัล EIA Monitoring Awards 2018 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการต่างๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

โดยคัดเลือกโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 38 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 12 โครงการ ประเภทรางวัลดีเด่น จำนวน 18 โครงการ และประเภทรางวัลชมเชย จำนวน 8 โครงการ ซึ่งโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ของ กฟผ. ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น

สำหรับ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทำเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ใช้วิธีการทำเหมืองแบบเปิด ด้วยการขุดขนลำเลียงถ่านลิกไนต์ไปยังลานกองถ่าน เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการทำเหมือง กฟผ. ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งนำระบบบริหารภายใต้มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม : ISO14001, มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มอก.18001 และมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ต่อสังคม : CSR-DPIM มายกระดับมาตรฐานการดำเนินการ

ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ประเภทดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในอนาคต กฟผ. แม่เมาะ จะรักษามาตรฐานการทำเหมือง เพื่อมุ่งสู่รางวัล EIA Monitoring Awards ประเภท ยอดเยี่ยม ต่อไป ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และต้องได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ในระดับดีเด่น ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

“กฟผ. แม่เมาะ ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับชุมชน ทั้งด้านการฟื้นฟูสภาพเหมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดตั้ง ‘กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมือง’ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับถ่านหินลิกไนต์แก่ประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอแม่เมาะ โดยสนับสนุนด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การดูแลสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ให้ชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างสวนพฤกษชาติ ศาลาชมวิว สนามกอล์ฟ ทุ่งบัวตอง สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน โดย กฟผ. ได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดบ้าน กฟผ. แม่เมาะ ให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง” ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑