Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 31st, 2018 | by Divali

0

กฟผ. – กฟภ. เดินหน้าศึกษาเทคโนโลยีพัฒนาโครงการสมาร์ทกริดที่แม่ฮ่องสอน

กฟผ. – กฟภ. เดินหน้าศึกษาเทคโนโลยีพัฒนาโครงการสมาร์ทกริดที่แม่ฮ่องสอน

​กฟผ. ร่วมกับ กฟภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมาเพิ่มสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โดยตรง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่าง กฟผ. และ กฟภ. โดยมีผู้บริหาร กฟผ. ประกอบด้วย นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ (ชอสก.) นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพว.) นายศานิต ด่านสมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสื่อสาร (อรส.) นายอภิชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า (อหก.) และผู้บริหาร กฟภ. ประกอบด้วย นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารจาก กฟภ. ร่วมให้เกียรติในพิธีลงนาม MOU ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

​นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รวย. กล่าวว่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาสมาร์ทกริดของประเทศไทย กำหนดให้ กฟผ. ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ซึ่ง กฟผ. ได้จ้างศูนย์เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมของโครงการ พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เข้ามาช่วยพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ กฟภ.

ซึ่ง กฟผ. ได้ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. เพื่อร่วมกันศึกษาด้านเทคนิคโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โดยตรง

ทางด้าน นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กฟภ. กล่าวว่า กฟภ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในความร่วมมือเพื่อศึกษารายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ กฟภ. ยังมีแผนงานต่อยอดงานของโครงการดังกล่าว ตาม Smart Grid Roadmap ในช่วงระยะสั้นของประเทศไทยด้วย

​ทั้งนี้ ขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคระหว่าง กฟผ. – กฟภ. โดยคณะทำงานฯ จะศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (Grid Code) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการทำงานของ BESS ในสภาวะที่ระบบไฟฟ้าแยกโดดตัวอิสระจากระบบหลัก (Islanding Mode)

และแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาเรื่องระบบควบคุมและป้องกันของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างการทำงานแบบการเชื่อมต่อระบบในสภาวะปกติ (Grid Connection) และการทำงานในสภาวะ Islanding Mode 3) ศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchanging)

โดยศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของระบบสมาร์ทกริด รวมถึงโพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร จุดเชื่อมต่อ และการนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ศึกษาการทดสอบและการควบคุมการทำงานของระบบสมาร์ทกริด เช่น Islanding Mode, BESS connection รวมถึงนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของระบบ สมาร์ทกริดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปการศึกษา นำเสนอต่อผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบผลการศึกษาร่วมกัน


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑